• Pedagog szkolny

   • Najważniejsze zadania pedagoga i pedagoga specjalnego:

    - prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
    - rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
    - dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
    - udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w przepisach;
    - prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;
    - działania opiekuńczo-wychowawcze;
    - wspieranie uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców w sytuacjach kryzysowych;
    - podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
    - inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
    - wspieranie nauczycieli  i wychowawców w:

    • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu szkoły
    • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem lub wychowankiem, – dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia lub wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,
    • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

    Godziny pracy pedagoga i pedagoga specjalnego:

    Poniedziałek 08.30 - 13.45 (12.45 -13.45 - godzina dostępności)
    Wtorek 08.45 - 12.45
    Środa 08.50 - 13.50
    Czwartek 07.45 - 12.20
    Piątek 08.55 - 11.50