• Kontakty

   • Nazwa szkoły
   • Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie
   • Główny telefon
   • 43 842 69 69
   • Adres szkoły
   • Parkowa 6
    98-346 Skomlin
    Poland
 • Napisz do nas

  Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
  wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
 • 1) Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz kontaktowy jest Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w z siedzibą w Skomlinie, ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin. Można się z nami kontaktować listownie na adres naszej siedziby, mailową: skomlin@poczta.onet.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 43 842 69 69.

  2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Michał Bartela. Można się z nim kontaktować poprzez e-mailem na adres: inspektor@myiod.pl .Do IOD w Szkole należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Szkołę, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. 

  3) Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Szkoły. Prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz nawiązanie kontaktu. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO [1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

  4) Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Szkoły, jak też podmioty udzielające Szkole wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy usług IT). 

  5) Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach–przez czas określony w tych przepisach.

  6) Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi kontakt ze Szkołą poprzez formularz kontaktowy.