• Stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce

   • Informujemy o wprowadzeniu w naszej gminie stypendiów edukacyjnych dla uczniów pobierających naukę na terenie naszej gminy. Stypendium stanowi wsparcie rozwoju uzdolnionych uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

    Warunki przyznania

    Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi klasy IV-VIII szkoły podstawowej, uczęszczającemu do szkoły przez cały rok szkolny, który spełnia jeden z poniższych warunków:

    1)  uczeń klasy IV-VI, który uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,0;

    2)  uczeń klasy VII-VIII, który uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,75;

    3) laureat lub finalista konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych lub rekomendowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi lub Szkolny Związek Sportowy - na szczeblu co najmniej rejonowym, który uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,50 - w przypadku klas IV-VI lub co najmniej 4,25 - w przypadku klas VII-VIII;

    4) laureat lub finalista konkursów, olimpiad i zawodów rekomendowanych przez dyrektora szkoły podstawowej – na szczeblu co najmniej powiatowym, który uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,50 - w przypadku klas IV-VI lub co najmniej 4,25 - w przypadku klas VII-VIII.

     Średnia ocen na koniec roku szkolnego klasyfikująca ucznia do otrzymania stypendium obejmuje niżej wymienione przedmioty:

    1)  w klasie IV-VI: język polski, matematyka, przyroda, geografia, biologia,  historia, technika, język angielski, język niemiecki;

    2) w klasie VII-VIII: język polski, matematyka, geografia, biologia, historia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki.

    Wniosek i załączniki

    Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku składanego do Urzędu Gminy Skomlin w terminie do 4 dni przed zakończeniem roku szkolnego. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym lub wychowawcy klasy do której uczęszcza uczeń. Do wniosku załącza się zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen podpisane przez dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń oraz kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne ucznia. W przypadku laureatów lub finalistów konkursów, olimpiad i zawodów rekomendowanych przez dyrektora szkoły podstawowej do wniosku należy załączyć stosowną rekomendację. Wzór wniosku w załączniku.

    Wysokość stypendium

    Wysokość stypendiów uzależniona jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria. Maksymalna kwota stypendium wynosi 500,00 zł na rok szkolny. W przypadku łącznego spełnienia warunków wysokiej średniej i osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych stypendium ulega zwiększeniu o kwotę 100,00 zł.

    Przyznane stypendium wypłaca się uczniom w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w terminie do końca lipca danego roku.

    wniosek_o_przyznanie_stypendium_edukacyjnego_02_2024.pdf

    wniosek_o_przyznanie_stypendium_edukacyjnego_02_2024.docx