• Statut Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie


    • Informacje ogólne o szkole
     § 1. 1. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie zwana dalej szkołą jest 
     placówką publiczną, która:

      

     1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
     2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
     3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
     4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
     5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, 
     klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 
     2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Parkowej 6.
     3. Organem prowadzącym jest Gmina Skomlin.
     4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
     5. Ilekroć w statucie mowa jest o szkole należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową 
     im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie.
     6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
     Narodowej w Skomlinie. 
     7. Szkoła jest jednostką budżetową.
     8. Obwód szkoły obejmuje: Bojanów, Brzeziny, Kazimierz, Klasak Duży, Klask Mały, Królewska 
     Grobla, Ług, Malinówka, Maręże, Skomlin, Smugi, Toplin, Walenczyzna, Wichernik, Wróblew, Wygoda, 
     Zadole, Zbęk, Złota Góra. 
     9. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I -VIII w zakresie szkoły podstawowej.
     10. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania 
     i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych 
     i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa.
     11. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.
     12. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
     13. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
     1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
     2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły 
     w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
     14. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż 
     liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów 
     określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
     15. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

     Więcej w załączonym pliku PDF.